REGLEMENT KONINGSDAG

REGLEMENT KONINGSDAG

REGLEMENT VOOR KRAAM- EN STANDPLAATSHUURDERS KONINGSDAG 2024

1 Algemeen

1a Er wordt onderscheid gemaakt in 5 categorieën huurders:

-Kraamverhuur voor Stichtingen/Verenigingen

Het is verboden om koffie/thee, fris, etenswaren, overige dranken en producten te verkopen.

-Kraamverhuur voor tweedehandse spullen

Het is verboden om koffie/thee, fris, etenswaren, overige dranken en nieuwe producten te verkopen.

-Kraamverhuur voor particulieren

Het is verboden om koffie/thee, fris, etenswaren, overige dranken te verkopen.

-Kraamverhuur voor handelaren

Het is verboden om koffie/thee, fris, etenswaren, overige dranken en verboden tweedehandse producten te verkopen.

-Kraamverhuur voor Foodkramen en Foodtrucks

Het is verboden om Non-food producten te verkopen.

1b De verkoopproducten dienen expliciet vermeld te worden op het inschrijfformulier.

1c De organisatie houdt zicht het recht voor verkopers te weigeren op basis van de te verkopen producten.

1d Onderstaande, niet limitatieve, lijst van verkoopproducten zijn niet toegestaan: illegale software, dvd’s en muziek, (Soft) Erotische  producten (waaronder lingerie), (Soft-)Drugs of benodigdheden, dieren, partijgoederen.

1e De huurder is gebonden aan de hem/haar toegewezen plaats of kraam.

2 Prijzen

2a Prijzen zijn vermeld op de website. De huurprijzen worden vastgesteld door de Organisatie van de Capelse Koningsdag.

3 Toewijzing en Betaling

3a Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt een bevestiging toegezonden. De inschrijving is pas definitief na akkoord van de Organisatie. Na akkoord ontvangt de kraamhouder een factuur. Het bedrag daarvan moet uiterlijk vóór 1 april 2024 voldaan zijn.

3b Bij betalingen na 1 april 2024 wordt verdere deelname geweigerd en de plaats toegewezen aan andere kandidaten.

3c Kosteloos annuleren van de kraam/standplaats na 1 april 2024 is niet meer mogelijk om welke redenen dan ook.

3d Als een aanvraag niet wordt toegewezen kan daarover niet gereclameerd worden.

4 Koningsdag

4a De standplaats/kraam, die bij definitieve toewijzing is toegezegd (en na tijdige betaling), zal d.m.v. een nummer herkenbaar zijn.

Vanaf 06.00 uur kan de kraam worden ingericht en dient de huurder vóór 09.00 uur bij de kraam/standplaats aanwezig te zijn. Vóór 09.00 uur dienen alle voertuigen en aanhangers van het Amnestyplein verwijderd te zijn.

4b De wegsleepregeling is van toepassing (geldt ook voor huurders).

4c De organisatie behoudt het recht om -indien de huurder er om 09.00 uur niet op de toegewezen locaties is- deze plaats te vergeven aan een ander. Op geen enkele wijze kan het betaalde bedrag teruggevorderd worden.

4d De huurder van een standplaats of kraam verplicht zich de plaats na 17.00 uur achter te laten in dezelfde staat als deze ‘s morgens is aangetroffen. Niet verkochte zaken mogen niet achtergelaten te worden. Bij in gebreke blijven, zullen de reinigingskosten achteraf in rekening worden gebracht. Het is niet toegestaan om de markt eerder dan 17.00 uur per auto of aanhanger te verlaten.

4e Gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan, tenzij hier voor bij inschrijving goedkeuring voor is verleend.

4f Indien voor stroomvoorziening op het inschrijfformulier een aanvraag wordt gedaan kan hiervoor worden gezorgd. Stroomverbruik meer dan 3500 Watt wordt een extra bedrag in rekening gebracht bij de Foodkraam/truck.

4g De deelnemer dient zelf te zorgen voor kabelhaspels met ongeveer 25 meter kabellengte.

4h Instructies, voorschriften en aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer dienen onverkort te worden opgevolgd. De organisatie is herkenbaar in een gele hesje.

4i De organisatie houdt zicht het recht voor huurders te weigeren of te verwijderen indien er niet voldaan wordt aan deze voorschriften, gemeentelijke of wettelijke eisen, normen van fatsoen of indien het gedrag van de huurder niet past bij een feest als Koningsdag. Dit is ter beoordeling van de organisatie.

4j De voorschriften van de brandweer zijn van toepassing. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de brandweervoorschriften en wordt geacht op de hoogte te zijn van relevante brandweervoorschriften. De gemeente / brandweer controleert op het voldoen aan de voorschriften!

4k Een toezegging kan ook na betaling alsnog geannuleerd worden, indien geen vergunning van de gemeentelijke overheid verkregen wordt. De gestorte bedragen zullen in dat geval direct worden teruggestort. Kosten als gevolg van een dergelijke annulering  kunnen niet in rekening worden gebracht.

4l Lozen op het oppervlakte water is absoluut niet toegestaan.

4m Bij calamiteiten en /of extreme (weer-)omstandigheden kan de organisatie het evenement afblazen of het programma aanpassen.

Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Betalingen zullen niet worden teruggestort.

De Foodkramen en foodtrucks ontvangen nog een overzicht van de richtlijnen voor het verkopen van etenswaren.

Privacy Statement  Capelse Koningsdag

 

Door ons wordt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 • -wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • -wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • -wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • -wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • -wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • -NAW gegevens
 • -Telefoonnummer
 • -E-mailadres

Wij maken bij evenementen die zij organiseert foto’s van aanwezigen. Daar wordt u op gewezen bij aanvang van het evenement en bij het attenderen van het evenement hebben aanwezigen toestemming gegeven aan Capelse Koningsdag om de foto’s te gebruiken in haar communicatie-uitingen zoals nieuwsbrieven en facebook berichten.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

We wisselen de gegevens alleen met een derde partij uit als dit noodzakelijk is en gaan veilig met de gegevens om, dit doen wij in lijn met de Europese wetgeving. In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Capelse Koningsdag gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Data wordt opgeslagen binnen de Europese Unie of beschermd middels een door de Europese Unie goedgekeurd verdrag.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 • Contactgegevens
  info@CapelseKoningsdag.nl

You cannot copy content of this page